Welcome, AnonymousMbi dorëzimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë pranë QKR-sëTë nderuar subjekte!   

 

Ju rikujtojmë mbi detyrimin tuaj1 për të depozituar në regjistrin tregtar pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme.   

 

Detyrimin për depozitimin e dokumentave të sipërcituara e kanë subjektet me një xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë, të cilët duhet të depozitojnë pranë QKR-së:   

 

-      Pasqyrat financiare vjetore të skanuara në format PDF;


-      Raportin e auditimit dhe ecurisë së veprimtarisë (kur mbajtja e tyre është e detyrueshme);


-      Vendimin për miratimin e pasqyrave financiare (sipas kërkesës ligjore).Afati i fundit i dorëzimit është data 31 Korrik 2015.   

 

Mënyra e depozitimit:   

 

1.      Depozitimi i dokumentave të sipërcituara mundësohet vetëm nëpërmjet aplikimit online në portalin qeveritar e-albania  duke ndjekur të gjitha hallkat e procedurës për kryerjen e aplikimit. APLIKIMET NË SPORTELE NUK DO TË PRANOHEN.


2.      Formati elektronik i ruajtjes së pasqyrave financiare, duhet të jetë në PDF.


3.      Individi, i cili do të kryejë aplikimin, duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë biometrike.


4.      Shërbimi ofrohet pa pagesë.Për çdo informacion apo paqartësi, QKR ka ngritur një sportel të dedikuar (Sporteli Nr.1) prane zyrave qendrore ku mund te adresoni shqetesimet tuaja apo na kontaktoni në: Tel: +35542272391 Fax: +35542273517, email: info.qkr@qkr.gov.al.
Për më shumë vizitoni: www.qkr.gov.al, www.e-albania.al

__________________________________


1Mbështetur në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", i ndryshuar, neni 43, pika 3 (a).