Welcome, AnonymousMbi dorëzimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të auditit pranë QKR-së

 

Të nderuar subjekte tregtare!

Mbështetur në Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", i ndryshuar, neni 43, pika 3 (a), subjektet kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e këtyre dokumenteve është e detyrueshme.

Detyrim për depozitimin e dokumentave të sipërcituara kanë subjektet me një xhiro vjetore mbi 8 milionë lekë. Këto subjekte duhet të depozitojnë pranë QKR-së:   

-          Pasqyrat financiare vjetore të skanuara në format PDF.

-          Rraporti i auditimit dhe ecurisë së veprimtarisë (kur mbajtja e tyre është e detyrueshme).

-        Vendimi për miratimin e pasqyrave financiare (sipas kërkesës ligjore).

Afati i fundit i dorëzimit është data 31 Korrik 2015.

 


Mënyra e depozitimit:   

 

1.   Ky shërbim ofrohet vetëm nëpërmjet aplikimit online në portalin qeveritar e-albania (www.e-albania.al) (neni 70 i Ligjit Nr. 9723/2007). Shërbimi ofrohet pa pagesë.

2.   Formati elektronik i ruajtjes së pasqyrave financiare, duhet të jetë në PDF.

3.   Individi, i cili do të kryejë aplikimin, duhet të jetë i pajisur me kartë identiteti ose pasaportë biometrike, për të vërtetuar të dhënat e tij personale.

4.   Logimi në portalin qeveritar e-albania.al duke ndjekur të gjitha hallkat e procedurës për kryerjen e aplikimit.Për çdo informacion apo paqartësi, ju lutemi na kontaktoni në:

 

Tel: +35542250066 Fax: +3552273517

 

email: info.qkr@qkr.gov.al ose vizitoni faqet: www.qkr.gov.al , www.e-albania.al