Welcome, Anonymous
Swith to English language
   

LIGJI PER QENDREN KOMBETARE TE REGJISTRIMIT

LIGJI PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT

 •  Ligji Nr.131/2015 Per Qendrën Kombëtare të Biznesit

   
 • LIGJI PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

   

  LIGJI PER TAKSAT VENDORE
   

  LIGJI PER TREGTARET DHE SHOQERITE TREGTARE
   

   

   

  LIGJI PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT
   

   

  LIGJI PER AKCIZAT
   

  LIGJI PER KONTABILITETIN

   

  LIGJI PER BANKAT
   

  PER SHOQERITE E BASHKEPUNIMIT BUJQESOR
   

  LIGJI PER INVESTIMET E HUAJA
   

  LIGJI PER KONCESIONET

   

  LIGJI PER HIDROKARBURET
   

   

  LIGJE TE TJERA