Njoftim per Fillimin e ecurise disiplinore

Drejtuar:       Znj. Suela Zenelaj

Baza Ligjore: Neni 57 dhe neni 59, i Ligjit Nr.152/2013 "Per nopunesin civil", i ndryshuar; Pika 1 dhe 4 to nenit 104, neni 162, 164, 180, 181, 182 te Kodit te Procedurave Administrative, VKM Nr.1 I5, date 05.03.2014, "Per percaktimin e procedures disiplinore dhe te rregullave per krijimin, perberjen e vendimmarrjen ne komisionin disiplinor ne sherbimin civil"; Udhezimi Nr.1, date 02.04.2014 "Per elementet kryesore proceduriale dhe material te ecurise dhe shqyrtimit te shkeljeve disiplinore"; Kreut III, te Vendimit nr. 124, date 17.2.2016 "Per pezullimin dhe lirimin nga sherbimi civil", Ligji Nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Rrepublikes se Shqiperise" dhe Rregullorja mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administrates se Qendres Kombetare te Biznesit, te miratuar me Urdher te Ministrit Nr. 4568/1 date 14.06.2016.

NE cilesine e organit disiplinor, ju njoftojme mbi fillimin e ecurise disiplinore, e konkretisht per:

 1. Shkeljen disiplinore te pretenduar parashikuar ne piken 2/9 te nenit 57 te Ligjit Nr.152/2013 "Per nepunesin civil", i ndryshuar, "braktisja e pune's ose mungesa e 

  pajustifikuar dhe e vijueshme per 7 dite pune ose me shume, kur mungesa ka sjelle pasoja shume te renda ne permbushjen e detyrave te institucionit".

  1. Te drejten tuaj per te paraqitur me shkrim, sqarimet tuaja rreth kesaj shkelje dhe argumenta mbeshtetese.
  2. Seanca e procedimit disiplinor eshte me date 13.12.2019.
  3. Te drejten qe keni per te inspektuar dosjen e procedimit prane Qendres Kombetare te Biznesit, per t'u degjuar vete apo me perfaqesues ligjor, per te paraqitur deshmitare, per te paraqitur prova apo per te kerkuar marrjen e tyre.
  4. Ky njoftim vleresohet i kryer pas 10 diteve nga data e shpalljes se tij.

Ju njoftojme se ne rast se pas shpalljes se ketij njoftimi sipas parashikimeve te nenit 162, te Kodit to Procedurave Administrative nuk paraqiteni personalisht ne daten e caktuar per seancen paraprake apo me perfaqesues Iigjore, ecuria disiplinore vazhdon ne mungese.

 

Data e shpalljes se ketij njoftimi eshte data 02.12.2019, ndersa data e heqjes se ketij njoftimi eshte 12.12.2019

 

Njoftimi date 02.12.2019