Komuniteti i biznesit diskuton për reformën në fushën e licencimit dhe Qendrën Kombëtare të Licencimi