Dorezimi i pasqyrave Financiare

Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë për vitin financiar 2015, pranë QKB-së