DENONCO

 

Denonco përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore ose nxitjen apo kërkesën për përfshirje të punonjesve të administrates shtetërore në veprimtari politike apo në mbeshtetje te një partie politike ose kandidati në zgjedhje”.

email: pranvera.fagu@qkb.gov.al
Tel: +355 4 2250066  

 

Publikuar 28.05.2019