Dorezimi i pasqyrave Financiare

Mbi dorëzimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë për vitin financiar 2015, pranë QKB-së

Njoftim në lidhje me vërtetimin në kopje të dokumenteve elektronike

 

Bazuar në nenin 10 të Ligjit nr.10273 datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, vërtetimi i kopjes në letër të dokumentit elektronik kryhet nga:

  1. Institucion Publlik
  2. Noter Publik

Çdo person i interesuar ka të drejtë të tërheq ekstraktet dhe dokumentet elektronike të depozituara në regjistër dhe të bëjë vërtetimin në kopje në letër të dokumentit elektronik, jo vetëm pranë çdo sporteli shërbimi të QKR-së, por kudo ku ndodhet mund t’i të…

Njoftim per implementimin e faqes se re zyrtare te QKB-se

 

 

NJOFTIM

Të nderuar subjekte,

Ju njoftojmë se gjatë periudhës 27-30 dhjetor 2016, faqja zyrtare e internetit www.qkb.gov.al,  nuk do të jetë funksionale, pasi Qendrës Kombëtare të Biznesit do të implementoj portalin e ri.

Jeni të lutur që informacionin ta merrni pranë çdo sporteli shërbimi të QKB.

Faleminderit

DENONCO

DENONCO

PERFSHIRJEN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SHTETERORE NE VEPRIMTARI POLITIKE

email: denonco@qkb.gov.al
Tel: 4 2250066

Njoftim

Në zbatim të Ligjit Nr. 9573, datë 03.07.2006, ”Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, VKM Nr. 107, datë 10.02.2016, “Për një shtesë në VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, “Për Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të …

Dorezimi i pasqyrave Financiare 2016

 

Të nderuar subjekte tregtare,

 

Mbështetur në ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit” i ndryshuar, neni 43, pika (a) subjektet që kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e tyre është e detyrueshme, detyrohen në çdo rast t'i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes s…

Njoftim

Për shkak të problematikës së linjës, njoftojmë që ditën e hënë më datë 14.08.2017 do të ketë shkëputje të sistemit. Lutemi në mirëkuptimin tuaj për këtë problem teknik.

Faleminderit