Në adresën e mëposhtëme mund të evidentoni çdo rast kur personeli i QKB-së nuk përgjigjet në mënyrë etike dhe profesionale, duke vonuar proçeset e aplikimit, regjistrimit apo dhe kthimin e përgjigjeve brënda afateve kohore të përcaktuara me ligj.

Ankesa.qkb@qkb.gov.al

Bulevardi “Zhan D’ark”, Prona Nr.33, Tiranë


Tel: +355 4 2250066
www.qkb.gov.al
E-mail: info.qkb@qkb.gov.al

Formulari i ankeses