Lista e licensave të lëshuara nga QKB
Titulli Subjekti Nipti Numri Statusi Data e lëshimit Dokumentat
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike LN-7736-04-2014 Aktive 01.04.2014  Shiko
Leje Mjedisi e tipit C Gjoka K31531602H PN-4948-04-2017 Aktive 19.04.2017  Shiko
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ylber Kazazi L22716801N PN-3213-03-2012 Perfunduar Afati (30/03/2017) (30/03/2017) 30.03.2012  Shiko
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike " J + B " SH.P.K K63717402H LN-6700-08-2013 Perfunduar Afati (05/08/2017) (05/08/2017) 05.08.2013  Shiko
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota "GJEDRA" J62904131J LN-0123-07-2009 Aktive 16.07.2009  Shiko
Prodhimi primar me shumicë "GJEDRA" J62904131J LN-7371-01-2014 Aktive 27.01.2014  Shiko
Leje Mjedisi e tipit C "GJEDRA" J62904131J PN-7181-04-2014 Aktive 29.04.2014  Shiko
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) "INBES" J74304607H LN-4753-03-2012 Aktive 07.03.2012  Shiko
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve "MUCA - 2006" K77606101B LN-8064-05-2014 Aktive 30.05.2014  Shiko
Leje Mjedisi e tipit B “D - AMA” L68120901O PN-5982-11-2017 Aktive 08.11.2017  Shiko

Faqe 1 nga 50