Lista e licensave të lëshuara nga QKB
Titulli Subjekti Nipti Numri Statusi Data e lëshimit Dokumentat
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike LN-7736-04-2014 Aktive 01.04.2014  Shiko
Leje Mjedisi e tipit C GROUP FOUR L51312519M PN-7871-12-2018 Aktive 27.12.2018  Shiko
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve ALDI K42704609G LN-8010-07-2019 Aktive 31.07.2019  Shiko
Leje Mjedisi e tipit C ALDI K42704609G PN-8422-04-2019 Aktive 15.04.2019  Shiko
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) ALDI K42704609G LN-8303-08-2019 Aktive 22.08.2019  Shiko
Leje Mjedisi e tipit C Gjoka K31531602H PN-4948-04-2017 Aktive 19.04.2017  Shiko
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve MOVING MEDIA L42303015V LN-9398-11-2019 Aktive 12.11.2019  Shiko
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ylber Kazazi L22716801N PN-3213-03-2012 Perfunduar Afati (30/03/2017) (30/03/2017) 30.03.2012  Shiko
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike " J + B " SH.P.K K63717402H LN-6700-08-2013 Perfunduar Afati (05/08/2017) (05/08/2017) 05.08.2013  Shiko
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) "EL-GJO-2006" J66902033R LN-7249-05-2019 Aktive 07.05.2019  Shiko

Faqe 1 nga 50