Informacion mbi Licensat dhe Lejet


Titulli Fusha Tipi Me perfshirjen e Qkb Grupi Kodi i licences Detajet
Administrimin kolektiv i të drejtave të autorit Trashegimia kulturore Licence Jo 4 VI.3
Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik Licence Jo XIII.1
Agjenci udhëtimi Licence Jo 2 XIII.1.A
Operator turistik Licence Jo 2 XIII.1.B
Aplikime Energjitike Leje Jo XX
Leje e koncesionit për përdorimin e ujit Leje Jo XX.1
Leje për konçesionin e ujit nga Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Leje Jo 3 XX.1.A
Leje për koncesionin e ujit nga Këshilli Kombëtar i Ujit Leje Jo 3 XX.1.B
Leje shfrytëzimi inertesh nga lumi Leje Jo 3 XX.10
Leje shfrytëzimi inertesh nga shtrati i lumit Leje Jo 3 XX.10.B
Leje për importin, transportin, magazinimin dhe përdorimin e lëndëve plasëse Leje Jo XX.11
Leje për importimin e lëndëve plasëse Autorizim Jo 3 XX.11.A
Leje për transportin dhe magazinimin e lëndëve plasëse Autorizim Jo 3 XX.11.B
Autorizim për përdorimin e lëndëve plasëse Autorizim Jo 3 XX.11.C
Kualifikimi i personelit të centralit Certifikate Jo 2 XX.12
Certifikatë origjine / Certifikatë jeshile Certifikate Jo 2 XX.13
Leje e energjisë Leje Jo XX.14
Leje e kushtëzuar e energjisë Leje Jo 2 XX.14.A
Leje e pakushtëzuar e energjisë Leje Jo 2 XX.14.B
Leje për lidhjen në rrjet Leje Jo XX.15
Miratimi i pikës së lidhjes në rrjet Akt Administrativ Jo 2 XX.15.A
Marrëveshje për lidhjen në rrjet Akt Administrativ Jo 2 XX.15.B
Heqje nga fondi pyjor dhe/ose kullosor / Dhënie në përdorim Leje Jo XX.2
Heqje nga fondi pyjor dhe/ose kullosor Leje Jo 3 XX.2.A
Dhënie në përdorim e fondit pyjor dhe/ose kullosor Leje Jo 3 XX.2.B
Parqe Eolike Autorizim Jo 3 XX.20
Leje zhvillimi territori Leje Jo XX.3
Leje sheshi Leje Jo 2 XX.3.A
Leje ndërtimi Leje Jo 2 XX.3.B
Leje shfrytëzimi për ndërtim Leje Jo 2 XX.3.C
Marrëdheniet e pronësise mbi tokën Akt Administrativ Jo XX.4
Marrëveshje për titullin e përdorimit/pronësisë së sheshit Akt Administrativ Jo 3 XX.4.A
Shpronësimi/kompensimi i truallit ose marrëveshje me privatë per titullin e përdorimit/pronësisë së sheshit Akt Administrativ Jo 3 XX.4.B
Regjistrimi i marrëveshjeve për titullin e përdorimit/pronësisë së sheshit Certifikate Jo 2 XX.4.C
Regjistrimi i truallit të shpronësuar nën pronësinë e shtetit Certifikate Jo 2 XX.4.D
Leje ndërtimi për digat Certifikate Jo 3 XX.5
Ushtrim aktiviteti në zona të mbrojtura, sizmike, arkeologjike dhe/ose trashëgimnie kulturore Leje Jo XX.6
Deklarate per mosprekje te nje zone te mbrojtur Akt Administrativ Jo 3 XX.6.A.1
Leje per ushtrim aktiviteti ne nje zone te mbrojtur Leje Jo 3 XX.6.A.2
Deklaratë nga Instututi i Gjeoshkencave (Sizmika) Akt Administrativ Jo 3 XX.6.B.1
Leje me kusht nga Instututi i Gjeoshkencave (Sizmika) Leje Jo 3 XX.6.B.2
Deklaratë për mosprekjen e një zone arkeologjike Akt Administrativ Jo 3 XX.6.C.1
Leje për ushtrim aktiviteti në një zonë arkeologjike Leje Jo 3 XX.6.C.2
Deklaratë për mosprekjen e një trashëgimnie kulturore Akt Administrativ Jo 3 XX.6.D.1
Leje per ushtrim aktiviteti ne nje zone trashegimnie kulturore Leje Jo 3 XX.6.D.2
Lidhja e objektit me infrastrukturën inxhinierike Leje Jo XX.7
Deklarate nga Drejtoria e Ujësjellësit të zonës Akt Administrativ Jo 2 XX.7.A.1
Leje me kusht nga Drejtoria e Ujësjellësit të zonës Leje Jo 2 XX.7.A.2
Deklaratë nga Drejtoria e Kanalizimeve Akt Administrativ Jo 2 XX.7.B.1
Leje me kusht nga Drejtoria e Kanalizimeve Leje Jo 2 XX.7.B.2
Deklarate nga OSSH/OST Akt Administrativ Jo 2 XX.7.C.1
Leje me kusht nga OSSH/OST Leje Jo 2 XX.7.C.2
Deklaratë nga Albtelekom Akt Administrativ Jo 2 XX.7.D.1
Leje me kusht nga Albtelekom Leje Jo 2 XX.7.D.2
Deklarate nga PNMZSH Akt Administrativ Jo 2 XX.7.E.1
Leje me kusht nga PNMZSH Leje Jo 2 XX.7.E.2
Oponenca teknike Akt Administrativ Jo 3 XX.8
Çertifikim i projektit elektrik Certifikate Jo 3 XX.9
Arsimi i lartë Arsimi dhe shkenca Licence Jo 4 IX.2
Arsimi parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence Po IX.1
Arsim parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence Po 3 IX.1.A
Arsim i mesëm profesional Licence Jo 3 IX.1.A.6
Arsim i mesëm teknik Licence Jo 3 IX.1.A.7
Institucion arsimor plotësues Arsimi dhe shkenca Licence Po 3 IX.1.B
Arsim parauniversitar fetar dhe/ose në gjuhë të huaj Arsimi dhe shkenca Licence Jo 4 IX.1.C
Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 3 III.3
Minerare ose hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po IV.1
Hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 4 IV.1.A
Minerare Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Minerare (Leje kërkimi - Grup 1,2,3) Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Minerare (Leje zbulimi - Grup 1,2,3) Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Minerare (Leje shfrytëzimi - Grup 1,2,3) Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Minerare (Leje kërkim-zbulimi - Grup 4) Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Minerare (Leje shfrytëzimi - Grup 4) Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B
Leje kërkim-zbulimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 3 IV.1.B.1
Leje Shfrytëzimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 3 IV.1.B.2
Leje kërkim-zbulim-shfrytëzimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 3 IV.1.B.3
Organizimi i lojrave të fatit Financat publike Licence Jo 4 XII.3
Për ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po III.1
Leje Mjedisi e tipit C Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.A
Leje Mjedisi e tipit B Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.B
Leje Mjedisi e tipit A Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.C
Për shërbime aeroportuale Transporti Licence Jo 3 VII.7
Licencë operimi për transportuesit ajrorë Transporti Licence Jo 3 VII.7.1
Licenca e operimit të aerodromit Transporti Licence Jo 3 VII.7.2
Licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme) Transporti Licence Jo 3 VII.7.3
Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta) Transporti Licence Jo 3 VII.7.4
Licencë për operim të një fushe fluturimi Transporti Licence Jo 3 VII.7.5
Licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor Transporti Licence Jo 3 VII.7.6
Licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror Transporti Licence Jo 3 VII.7.7
Për shërbime hekurudhore Transporti Licence Jo 3 VII.6
Veprimtari në transportin hekurudhor Transporti Licence Jo 3 VII.6.1
Për shërbime portuale Transporti Licence Jo 3 VII.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit Transporti Licence Jo 3 VII.5.1
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse Transporti Licence Jo 3 VII.5.2
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre Transporti Licence Jo 3 VII.5.3
Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të paisjeve të sigurimit të jetës në det Transporti Licence Jo 3 VII.5.4
Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese Transporti Licence Jo 3 VII.5.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit Transporti Licence Jo 3 VII.5.6
Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada Transporti Licence Jo 3 VII.5.7
Për të gjitha rastet që burojnë nga legjislacioni për konçensionet Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 4 IV.2
Për trajtime të favorizuara fiskale dhe/ose doganore Financat publike Licence Jo 4 XII.1
Prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave (për njerëz ose kafshë). Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.A
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (agjenci farmaceutike) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.1.Af
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.1.F
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (për kafshë - farmaci veterinare) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.2
Tregtimi me shumicë i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.B
Tregtimi me shumicë i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.B.1
Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.B.2
Prodhimi i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.C
Prodhimi i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.C.1
Prodhimi i barnave (për kafshë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.C.2
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.4
Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.5
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.A
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.A.3
Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.B
Tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Jo 3 II.5.B.2
Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.5.B.3
Prodhimi industrial dhe/ose përpunimi i produkteve të duhanit Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.C
Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.1
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.1.A
Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim Ushqimi dhe Shendeti Licence Jo 3 II.1.A.3
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.1.B
Prodhimi primar me shumicë Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.1.C
Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence Po VIII.1
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse Industri dhe Sherbime te tjera Licence Po 2 VIII.1.A
Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence Po 3 VIII.1.B
Veprimtari të lidhura me burime me rrezatim jonizues Industri dhe Sherbime te tjera Licence Jo 4 VIII.1.C
Prodhimin dhe/ose tregtimin i mallrave (armë, municione, lëndë, pajisje, teknologji etj) ushtarake dhe/ose me përdorim të dyfishtë Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Jo 4 I.1
Rastet dhe llojet e tjera të përdorimit të burimeve me natyrë energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo 4 IV.3
Restaurim dhe/ose rijetëzimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore Trashegimia kulturore Leje Jo 4 VI.2
Rritja ose tregtimi i kafshëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.3
Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.A
Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.B
Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.C
Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjitike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Po IV.4
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Jo 2 IV.4.A
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Jo 2 IV.4.B
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Jo 2 IV.4.C
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po III.7
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 2 III.7.A
Shpues profesionist për ujë Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 1 III.7.B
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po III.2
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 2 III.2.A
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 3 III.2.B
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me trashëgiminë kulturore Trashegimia kulturore Licence Jo 4 VI.1
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin Territori dhe ndertimi Licence Jo 4 V.1
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor Transporti Licence Jo VII.3
Autoshkollë Transporti Licence Jo 2 VII.3.A
Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit Transporti Licence Jo 2 VII.3.A.1
Autoshkollë për dhënien e çertifikatës së aftësisë profesionale Transporti Licence Jo 2 VII.3.A.2
Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale Transporti Licence Jo 2 VII.3.A.3
Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to Transporti Licence Jo VII.3.B
Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove Transporti Licence Jo 3 VII.3.B.1
Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura Transporti Licence Jo 3 VII.3.B.2
Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove Transporti Licence Jo 3 VII.3.B.3
Agjenci që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove Transporti Licence Jo 3 VII.3.B.4
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po I.2
Shërbime ekspertize Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 2 I.2.A
Shërbime ndërhyrese në raste emergjencash Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.2.B
Shërbime ekspertize ose profesionale financiare apo shërbime të lidhura me financat publike Financat publike Licence Jo 4 XII.2
Shërbime mjeksore parësore, spitalore ose të stomatologjisë Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.6
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.6.A
Shërbime spitalore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.6.B
Shërbime të kujdesit shoqëror Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po X.1
Shërbime të përkujdesit komunitar Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 2 X.1.A
Shërbime të përkujdesit rezidencial Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 3 X.1.B
Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po X.2
Ndërmjetësim në tregun e punës Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 2 X.2.A
Formim profesional Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 3 X.2.B
Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.2
Ndërzimi natyral ose inseminimi artificial Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.2.A
Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.2.A.1
Ndërzim natyror i kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.2.A.2
Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.2.B
Klinika veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.2.C
Shërbime të tjera ekspertize ose profesionale të lidhura me të drejtat civile dhe/ose penale Drejtesia dhe ligji Licence Jo 4 XI.3
Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.8
Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.8.A
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.8.B
Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër Ushqimi dhe Shendeti Licence Jo 2 II.8.C
Shërbimi i noterisë Drejtesia dhe ligji Licence Jo 4 XI.1
Shërbimi i përmbarimit Drejtesia dhe ligji Licence Po 2 XI.2
Shërbimi i ruajtjes dhe/ose sigurisë fizike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po I.3
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.3.A
Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.3.B
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po III.5
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ushqimi dhe Shendeti Leje Po 3 III.5.A.1
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ushqimi dhe Shendeti Leje Jo 4 III.5.A.2
Shfrytëzimi, përdorimi dhe/ose mbarështimi i faunës së egër tokësore Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo 4 III.5.B
Gjueti sportive dhe turistike e organizuar (dhënia në përdorim e pjesëve të fondit të gjuetisë) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo 4 III.5.C
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i florës (tokësore dhe/ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo 4 III.4
Shfrytëzimi i ujrave mbi dhe/ose nën/tokësore dhe/ose baseneve e materialeve të tyre Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo 4 III.6
Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve Transporti Licence Jo 3 VII.4
Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve Transporti Licence Jo 3 VII.4.1
Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve Transporti Licence Jo 3 VII.4.2
Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve Transporti Licence Po 3 VII.1
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira Transporti Licence Po 3 VII.2
Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor Territori dhe ndertimi Leje Jo 4 V.2