Tarifat për shërbimet funksionale të QKB

 


Referenca ligjore:

- Vendimi nr. 503, dt 01.08.2007 "Per miratimin e Tarifave per Sherbimet Funksionale te Qendres Kombetare te Regjistrimit"

- VKM Nr. 756, datë 16.9.2015 Për një ndryshim në Vendimin Nr. 503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit”.

 

 

Shërbimi

Tarifa ne (LEKË)

1

Verifikimi i mundësise së regjistrimit të emrit

100

2

Rezervimi i emrit

100

3

Transferimi i emrit të rezervuar

100

4

Rregjistrimi fillestar me formular-statut regjistrimi

100

5

Rregjistrimi fillestar me statut të përgatitur nga palët

100

6

Regjistrimet të tjera të detyrueshme

100

7

Regjistrimet me kërkesë të cdo të treti të vendimeve të autoritetit publik (përvec atyre të bëra nga vetë subjekti).

100

8

Regjistrime Vullnetare

100

9

Cregjistrimi

100

10

Lëshim të Ekstrakteve për një të dhënë të regjistrit tregtar.

100

11

Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera nga një subjekt, me 1 fletë deri në 20 fletë

100

11 /1

Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera nga një subjekt, me 21 fletë deri në 100 fletë

500

11 /2

Lëshimi i ekstrakteve të historikut të veprimeve të kryera nga një subjekt, mbi 100 fletë.

1000

12

Lëshim ekstrakti për gjendjen e Subjektit

100

13

Lëshim i kopjes së statutit

100

14

Lëshimin e kopjes së bilancit

100

15

Lëshimin e kopjes së listës se aksionerëve

100

16

Lëshim të kopjeveve të dokumentave të tjera shoqërues (vetëm të një dokumenti)

100

17

Lëshim i dublikatës së certifikatës

100

18

Lëshimi i të dhënave për adresën e banimit të individëve të njoftuar në QKR sipas ligjit.

100

19

Aplikimi për licensë nëpërmjet QKR

100

20

Çdo veprim tjetër i parashikuar nga ligji dhe i pa përmendur më sipër.

100