Regjistri publik i IEKA-s.Regjistrin publik të IEKA-s, përmban të gjithë ekspertët kontabël të regjistruar dhe shoqëritë e auditimit, të cilat janë të angazhuara në auditimin ligjor të pasqyrave financiare, individuale dhe të konsoliduara të entiteteve, që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë. Për më shumë informacion klikoni në faqen e web-it të IEKA-s www.ieka.al