Politika e privatësisë

 

 • Politika e privatësisë

   

  Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKB), mbledh dhe përpunon të dhëna personale në mbështetje të ligjit Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar (Më poshtë referuar si ligji “Për QKB”).

  Ky dokument mbi ruajtjen e privatësisë tregon mënyrën si QKB ruan të dhënat personale të mbledhura në lidhje me:


  1. a) Individët të cilëve i përkasin të dhënat që regjistrohen (të cilat njoftohen ose depozitohen në regjistër), apo persona të tjerë që, sipas këtij ligji, kanë të drejtë të kërkojnë kryerjen e veprimeve në regjistër.
  2. b) Ankuesit të cilët paraqesin ankesa në rrugë administrative ndaj veprimeve apo mosveprimeve të QKB-së për regjistrimet dhe publikimet.
  3. c) Nëpunësit e QKB.
  4. d) Vizitorët e portalit www.QKB.gov.al .

   

  E përditësuar në datën 29 Tetor 2014