Manuale Perdorimi

 1. video tutorial per aplikimin per regjistrim fillestar te biznesit (person fizik), e cila tregon hap pas hapi menyren e aplikimit online ne e-albania

 


 

 2. video tutorial per aplikimin per licence te re e  cila tregon hap pas hapi menyren e aplikimit online ne e-albania

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista e shërbime QKB

 

Numri Kodi I Sherbimit Emri I sherbimit
1 L011066 Licencë për autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit
2 AL011067 Licencë për klinikë veterinare
3 AL011068 Licencë për agjenci farmaceutike
4 AL011073 Kërkesë për rezervim emri
5 AL011074 Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik
6 AL011077 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për njerëz
7 AL011078 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për kafshë
8 AL011079 Licencë për shërbime Spitalore
9 AL011080 Licencë për prodhimin e barnave për njerëz
10 AL011081 Licencë për prodhimin e barnave (për kafshë)
11 AL011082 Licencë për farmaci
12 AL011083 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim kreditit
13 AL011084 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit reciprok
14 AL011085 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor
15 AL011086 Aplikim për regjistrimin fillestar të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
16 AL011087 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
17 AL011088 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive aksionare
18 AL011090 Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit
19 AL014026 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det
20 AL014028 Licencë për shërbime të sigurimit fizik të objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit
21 AL015012 Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor
22 AL015013 Ndryshim në titull
23 AL015014 Revokim vullnetar
24 AL016002 Licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash
25 AL016003 Licencë për shërbime të sigurimit dhe shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
26 AL016005 Licencë për shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes civile
27 AL017020 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
28 AL017024 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese
29 AL018012 Riprintim titulli
30 AL018013 Shtyrje afati
31 AL022016 Licencë për prodhim përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve
32 AL022017 Licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)
33 AL022018 Licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla
34 AL023057 Licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
35 AL023058 Licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha
36 AL024041 Licencë për tregtim me pakicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
37 AL024042 Licencë për tregtimin me shumicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
38 AL035008 Transferimi i lejeve minerare
39 AL037016 Apelim
40 AL039002 Licencë për shërbimin e përmbarimit
41 AL041001 Licencë për tregtim me shumicë i naftës dhe gazit
42 AL041003 Licencë për tregtim me shumicë i biokarburanteve
43 AL041006 Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit
44 AL041050 Licence për tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë
45 AL041088 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
46 AL042030 Leje shfrytëzimi (minerare)
47 AL042031 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
48 AL043020 Leje kërkim-zbulimi (minerare)
49 AL043021 Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzim (minerare)
50 AL043022 Licencë për ushtrimin e veprimtarive të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
51 AL043023 Licencë për përpunimin industrial të duhanit
52 AL043024 Licencë për prodhim dhe ose tregtim të materialit racor
53 AL043025 Licencë për prodhim dhe/ose tregtim të farave dhe fidanëve
54 AL043026 Licencë për prodhim primar
55 AL043027 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim
56 AL043028 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim
57 AL043029 Licencë për prodhimin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
58 AL043030 Licencë për prodhimin e produkteve të duhanit
59 AL043031 Licencë për shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike
60 AL043032 Licencë për shpues profesionist për ujë
61 AL071013 Leje mjedisore e tipit A
62 AL071014 Leje mjedisore e tipit B
63 AL071015 Leje mjedisore e tipit C
64 AL071016 Licencë për veprimtarite e ekspertizës lidhur me ndikimin ne mjedis
65 AL071017 Licencë për veprimtarite e tjera profesionale lidhur me ndikim ne mjedis
66 AL071018 Licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial-inseminatorët)
67 AL071019 Licencë për ndërzim natyror të kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)
68 AL071020 Licencë për importin e mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese
69 AL071021 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre
70 AL071022 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
71 AL073016 Licencë për shërbime te ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me pyje apo kullota
72 AL075001 Leje për peshkim profesional në det
73 AL081023 Licencë për kabinet mjekësor
74 AL083021 Licencë për veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër
75 AL083022 Licencë për farmaci Veterinare
76 AL083023 Licencë për qendër mjekësore
77 AL083024 Licencë për shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore
78 AL083025 Licencë për shërbime laboratorike - Laborator gjenetik
79 AL083026 Licencë për shërbime laboratorike - Laborator klinik biokimik
80 AL083027 Licencë për shërbime laboratorike - Laborator mikrobiologjik
81 AL083028 Licencë për shërbime laboratorike - Laborator Optik
82 AL083029 Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare
83 AL083030 Licencë për shërbime të tjera shëndetësore e kurative
84 AL085008 Licencë për kabinet stomatologjik
85 AL085009 Licencë për klinikë stomatologjik
86 AL085010 Licencë për shërbime laboratorike - Laborator dentar
87 AL091073 Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit nëpërmjet licencimit
88 AL091074 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada për ushtrimin e veprimtarisë së omerxhimit
89 AL091075 Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
90 AL091076 Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio
91 AL091077 Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura
92 AL091078 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
93 AL091079 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
94 AL091080 Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
95 AL091081 Licencë për "Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove"
96 AL091082 Licencë për "Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura"
97 AL091083 Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara nga prodhuesi
98 AL091084 Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
99 AL094002 Licencë për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Udhëtarëve
100 AL094003 Licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
101 AL094004 Licencë për transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve
102 AL101019 Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të auditit
103 AL101020 Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 1
104 AL101021 Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1
105 AL101022 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
106 AL101023 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
107 AL101024 Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
108 AL101025 Plotësim ekstrakti historik
109 AL101026 Aplikim për çregjistrimin e personit fizik
110 AL101027 Aplikim për çregjistrimin e personit juridik
111 AL101028 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
112 AL101029 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e kursim kreditit
113 AL101030 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
114 AL101031 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
115 AL101032 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
116 AL101033 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
117 AL101034 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
118 AL101035 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
119 AL101036 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2
120 AL101037 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 2
121 AL101038 Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 1)
122 AL101039 Aplikim për thirrje të aksionarëve-ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 2)
123 AL101040 Aplikim për miratimin e shndërrimit
124 AL101041 Kërkesë për aktivizim aktiviteti
125 AL101042 Certifikatë çregjistrimi
126 AL105006 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare
127 AL105009 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
128 AL105010 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
129 AL105020 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëri të bashkëpunimit reciprok
130 AL105021 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar, dhe të thjeshta
131 AL105022 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të personit fizik
132 AL105023 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
133 AL105024 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të shoqërive të kursim kreditit
134 AL105025 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
135 AL105026 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
136 AL105027 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
137 AL105028 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
138 AL105029 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
139 AL105030 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
140 AL105031 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
141 AL105032 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri komandite”
142 AL105033 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri komandite
143 AL105034 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
144 AL105035 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
145 AL105036 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
146 AL105037 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
147 AL105038 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
148 AL105039 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
149 AL105040 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
150 AL105041 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
151 AL105042 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
152 AL105043 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
153 AL105044 Certifikatë regjistrimi
154 AL105045 Kërkesë për korrigjimin e gabimeve
155 AL105046 Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike
156 AL111010 Licencë për arsim bazë - cikli i lartë
157 AL111011 Licencë për arsim bazë - cikli i ulët
158 AL111012 Licencë për arsimim parashkollor (kopësht)
159 AL111013 Licencë për arsim special
160 AL111014 Licencë për arsim të mesëm artistik e social kulturor
161 AL111015 Licencë për arsim të mesëm profesional
162 AL111016 Licencë për arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)
163 AL111017 Licencë për arsim të mesëm teknik
164 AL111019 Licencë për autoshkollë dhëninen e dëshmisë së aftësisë profesionale
165 AL112022 Licencë për shërbime të përkujdesit komunitar
166 AL112023 Licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial
167 AL113035 Licencë për ndërmjetësim në tregun e punës (Agjensitë Private të Punësimit)
168 AL114005 Licencë për Institucion plotësues arsimor parauniversitar
169 AL114006 Licencë për formim profesional