Paraqitja e kërkesave në QKB


Paraqitja e kërkesave për licenca dhe leje në QKB mund të kryhet nëpërmjet:

a) paraqitjes drejtpërdrejtë në çdo sportel shërbimi të QKB -së;

b) dërgimit me postë me lajmërim-marrje në selinë qendrore të QKB -së;Rregulla të përbashkëta për kërkesën për licencë/leje


1. Kërkesat për licencë/leje paraqiten në QKB , sipas procedurave të përcaktuara.

2. Kërkesa përbëhet nga formulari tip i plotësuar dhe dokumentet shoqëruese përkatëse.

3. Formulari tip përmban, të paktën, këto të dhëna:

      a) emërtimin e kategorisë /nënkategorisë;

      b) llojin e veprimit ose e të mirës publike të përdorur;

      c) të dhënat për identifikimin e kërkuesit dhe të personit që paraqet kërkesën;

      ç) vendin apo vendet e ushtrimit të veprimtarisë;

      d) të dhëna të tjera specifike, sipas kategorisë /nënkategorisë;

      dh) deklaratën e kërkuesit, që vërteton se i njeh kriteret e licencimit/lejes dhe i përmbush ato (për kriteret, përmbushja e të cilave kërkon vetëdeklarim);

      e) deklaratën për vërtetësinë e dokumenteve shoqëruese dhe/ose që i njeh dhe/ose i pranon detyrimet e licencimit/lejes dhe do t'i përmbushë ato;

      ë) adresën për komunikim;

      f) listën e dokumenteve shoqëruese që duhen paraqitur.

4. QKB-ja nuk mund të kërkojë paraqitjen e dokumenteve apo dhënien e informacioneve të tjera, të paparashikuara në formular.

5. Formulari i plotësuar dhe një listë dokumentesh shoqëruese për çdo kërkesë të paraqitur, publikohen nga QKB-ja në regjistër, brenda ditës së nesërme të punës nga data e paraqitjes së kërkesës.Paraqitja në sportelet e QKB-së.


 

1. Kërkesa për licencë apo leje paraqitet në sportelin e QKB-së nga vetë kërkuesi apo nga një person i autorizuar prej tij.

2. Nëpunësi i sportelit asiston të interesuarin në plotësimin e formularit të kërkesës, verifikon identitetin dhe kërkon nënshkrimin e formularit të plotësuar.

3. Dokumentet shoqëruese paraqiten në origjinal, në kopje të noterizuara me origjinalin ose kopje të shoqëruara me dokumentin original, që njësohen me origjinalin nga nëpunësi i sportelit.

4. Kur kërkesa paraqitet nga personi i autorizuar, sipas pikës 1 të këtij neni, bashkë me dokumentet shoqëruese paraqitet edhe dokumenti që vërteton faktin e të qenit i autorizuar.

5. Nëpunësi i sportelit lëshon një konfirmim, me shkrim, për çdo kërkesë. Konfirmimi lëshohet sipas formatit të miratuar dhe duhet të tregojë llojin e kërkesës, datën dhe listën e dokumenteve shoqëruese të dorëzuara.

6. Nëpunësi i sportelit është i detyruar të marrë në dorëzim çdo kërkesë të paraqitur, sipas këtij ligji, edhe nëse kërkesa është e paplotë.

7. Dokumenti i pagesës së tarifës administrative  paraqitet në sportel, nëpunësi i të cilit lëshon një konfirmim me shkrim.

8. QKB-ja nuk mund të kërkojë paraqitjen e dokumenteve apo dhënien e informacioneve të tjera, të paparashikuara në formular.

9. Formulari i plotësuar dhe dokumentet shoqëruese, për çdo kërkesë të paraqitur, publikohen nga QKB-ja në regjistër, brenda ditës së nesërme të punës nga data e paraqitjes së kërkesës.