Informacion mbi Licensat dhe Lejet


Titulli Fusha Tipi Me perfshirjen e Qkb Grupi Kodi i licences Detajet
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.2
Shërbime ekspertize Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 2 I.2.A
Shërbime ndërhyrese në raste emergjencash Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.2.B
Shërbimi Privat i Sigurisë Fizike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence I.3
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.3.A
Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.3.B
Qendra të trajnimit privat të punonjësve të SHPSF Siguria Kombetare, Rendi publik dhe Mbrojtja Civile Licence Po 3 I.3.C
Prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.1
Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.1.A
Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.1.A.3
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.1.B
Prodhimi primar me shumicë Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.1.C
Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave ose veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.2
Ndërzimi natyral ose inseminimi artificial Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.2.A
Inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial/inseminatorët) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.2.A.1
Ndërzim natyror i kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.2.A.2
Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.2.B
Klinika veterinare Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.2.C
Rritja ose tregtimi i kafshëve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.3
Mbarështimi i kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.A
Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.B
Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.3.C
Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 1 II.4
Prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve Ushqimi dhe Shendeti Licence II.5
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.A
Prodhim dhe tregtim të produkteve të mbrojtjes së bimëve (produkteve të rrezikshme dhe me rrezikshmëri të lartë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.A.3
Prodhim dhe tregtim të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.B
Tregtim me shumicë të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.B.2
Tregtim me pakicë të plehrave kimike me rrezikshmëri Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.5.B.3
Prodhimi industrial dhe/ose përpunimi i produkteve të duhanit Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.5.C
Shërbime mjeksore parësore, spitalore ose të stomatologjisë Ushqimi dhe Shendeti Licence II.6
Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.6.A
Shërbime spitalore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.6.B
Prodhimi dhe/ose tregtimi i barnave (për njerëz ose kafshë). Ushqimi dhe Shendeti Licence II.7
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.A
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (agjenci farmaceutike) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.1.Af
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.1.F
Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (për kafshë - farmaci veterinare) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.7.A.2
Tregtimi me shumicë i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.B
Tregtimi me shumicë i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.B.1
Tregtimi me shumicë i barnave (për kafshë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.B.2
Prodhimi i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po II.7.C
Prodhimi i barnave Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.C.1
Prodhimi i barnave (për kafshë) Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 3 II.7.C.2
Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare Ushqimi dhe Shendeti Licence II.8
Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.8.A
Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.8.B
Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër Ushqimi dhe Shendeti Licence Po 2 II.8.C
Për ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.1
Leje Mjedisi e tipit C Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.A
Leje Mjedisi e tipit B Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.B
Leje Mjedisi e tipit A Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Po 3 III.1.C
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence III.2
Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 2 III.2.A
Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 3 III.2.B
Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 3 III.3
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i florës (tokësore dhe/ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo Pa perfshirjen e QKB III.4
Shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje III.5
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ushqimi dhe Shendeti Leje Po 3 III.5.A.1
Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër Ushqimi dhe Shendeti Leje Jo Pa perfshirjen e QKB III.5.A.2
Shfrytëzimi, përdorimi dhe/ose mbarështimi i faunës së egër tokësore Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo Pa perfshirjen e QKB III.5.B
Gjueti sportive dhe turistike e organizuar (dhënia në përdorim e pjesëve të fondit të gjuetisë) Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo Pa perfshirjen e QKB III.5.C
Shfrytëzimi i ujrave mbi dhe/ose nën/tokësore dhe/ose baseneve e materialeve të tyre Mjedisi dhe burime mjedisore baze Leje Jo Pa perfshirjen e QKB III.6
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence III.7
Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 2 III.7.A
Shpues profesionist për ujë Mjedisi dhe burime mjedisore baze Licence Po 1 III.7.B
Minerare ose hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje IV.1
Hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo Pa perfshirjen e QKB IV.1.A
Leje kërkim-zbulimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B.1
Leje Shfrytëzimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B.2
Leje kërkim-zbulim-shfrytëzimi Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Po 3 IV.1.B.3
Për të gjitha rastet që burojnë nga legjislacioni për konçensionet Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo Pa perfshirjen e QKB IV.2
Rastet dhe llojet e tjera të përdorimit të burimeve me natyrë energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Leje Jo Pa perfshirjen e QKB IV.3
Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjitike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence IV.4
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Po 2 IV.4.A
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Po 2 IV.4.B
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike Burime minerare, hidrokarbure dhe energjetike Licence Po 2 IV.4.C
Arsimi parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence IX.1
Arsim parauniversitar Arsimi dhe shkenca Licence Po 3 IX.1.A
Arsim i mesëm profesional Licence Po 3 IX.1.A.6
Arsim i mesëm teknik Licence Po 3 IX.1.A.7
Institucion arsimor plotësues Arsimi dhe shkenca Licence Po 3 IX.1.B
Arsim parauniversitar fetar dhe/ose në gjuhë të huaj Arsimi dhe shkenca Licence Jo Pa perfshirjen e QKB IX.1.C
Arsimi i lartë Arsimi dhe shkenca Licence Jo Pa perfshirjen e QKB IX.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin Territori dhe ndertimi Licence Jo Pa perfshirjen e QKB V.1
Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor Territori dhe ndertimi Leje Jo Pa perfshirjen e QKB V.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me trashëgiminë kulturore Trashegimia kulturore Licence Jo Pa perfshirjen e QKB VI.1
Restaurim dhe/ose rijetëzimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore Trashegimia kulturore Leje Jo Pa perfshirjen e QKB VI.2
Administrimin kolektiv i të drejtave të autorit Trashegimia kulturore Licence Jo Pa perfshirjen e QKB VI.3
Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve Transporti Licence Po 3 VII.1
Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira Transporti Licence Po 3 VII.2
Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor Transporti Licence VII.3
Autoshkollë Transporti Licence Jo 2 VII.3.A
Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit Transporti Licence Po 2 VII.3.A.1
Autoshkollë për përgatitjen e aplikantëve që kërkojnë të pajisen me Certifikatë të Aftësimit Profesional (CAP) Transporti Licence Po 2 VII.3.A.2
Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale Transporti Licence Po 2 VII.3.A.3
Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to Transporti Licence Po VII.3.B
Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove Transporti Licence Po 3 VII.3.B.1
Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura Transporti Licence Po 3 VII.3.B.2
Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove Transporti Licence Po 3 VII.3.B.3
Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve Transporti Licence 3 VII.4
Transport kombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve Transporti Licence Po 3 VII.4.1
Transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve Transporti Licence Po 3 VII.4.2
Për shërbime portuale Transporti Licence 3 VII.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit Transporti Licence Po 3 VII.5.1
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse Transporti Licence Po 3 VII.5.2
Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre Transporti Licence Po 3 VII.5.3
Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të paisjeve të sigurimit të jetës në det Transporti Licence Po 3 VII.5.4
Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese Transporti Licence Po 3 VII.5.5
Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit Transporti Licence Po 3 VII.5.6
Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada Transporti Licence Po 3 VII.5.7
Për shërbime hekurudhore Transporti Licence 3 VII.6
Veprimtari në transportin hekurudhor Transporti Licence Po 3 VII.6.1
Për shërbime aeroportuale Transporti Licence 3 VII.7
Licencë operimi për transportuesit ajrorë Transporti Licence Po 3 VII.7.1
Licenca e operimit të aerodromit Transporti Licence Po 3 VII.7.2
Licencë për trafik ajror të përgjithshëm (aeroport për operime të përgjithshme) Transporti Licence Po 3 VII.7.3
Licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport me operime të veçanta) Transporti Licence Po 3 VII.7.4
Licencë për operim të një fushe fluturimi Transporti Licence Po 3 VII.7.5
Licencë për operim të një fushe fluturimi për avionët pa motor Transporti Licence Po 3 VII.7.6
Licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit ajror Transporti Licence Po 3 VII.7.7
Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence VIII.1
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse Industri dhe Sherbime te tjera Licence Po 2 VIII.1.A
Veprimtari të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri Industri dhe Sherbime te tjera Licence Po 3 VIII.1.B
Veprimtari të lidhura me burime me rrezatim jonizues Industri dhe Sherbime te tjera Licence Jo Pa perfshirjen e QKB VIII.1.C
Shërbime të kujdesit shoqëror Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence X.1
Shërbime të përkujdesit komunitar Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 2 X.1.A
Shërbime të përkujdesit rezidencial Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 3 X.1.B
Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence X.2
Ndërmjetësim në tregun e punës Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 2 X.2.A
Formim profesional Kujdesit Shoqeror dhe Punesimit Licence Po 3 X.2.B
Shërbimi i noterisë Drejtesia dhe ligji Licence Jo Pa perfshirjen e QKB XI.1
Shërbimi i përmbarimit Drejtesia dhe ligji Licence Po 2 XI.2
Shërbime të tjera ekspertize ose profesionale të lidhura me të drejtat civile dhe/ose penale Drejtesia dhe ligji Licence Jo Pa perfshirjen e QKB XI.3
Për trajtime të favorizuara fiskale dhe/ose doganore Financat publike Licence Jo Pa perfshirjen e QKB XII.1
Shërbime ekspertize ose profesionale financiare apo shërbime të lidhura me financat publike Financat publike Licence Jo Pa perfshirjen e QKB XII.2
Organizimi i lojrave të fatit Financat publike Licence Jo Pa perfshirjen e QKB XII.3
Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistik Licence XIII.1
Agjenci udhëtimi Licence Po 2 XIII.1.A
Operator turistik Licence Po 2 XIII.1.B